วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมดนตรี
เรื่อง ร้องเต้นประกอบเพลง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลา 4 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุข
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัด 

    2.1  ป.1/4  มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน                          

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ร้องเพลง  และเคาะจังหวะได้ถูกต้อง  
2. เคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ถูกต้อง
3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. การร้องเพลงและการเคาะจังหวะ
    - การร้องเพลงไทย
    - การร้องเพลงพระราชนิพนธ์
    - การร้องเพลงไทยสากล
2. การเคลื่อนไหวประกอบเพลง
    - การเคลื่อนไหวจังหวะมาร์ช
    - การเคลื่อนไหวจังหวะเพลงกราว
    - การเคลื่อนไหวจังหวะอินเดียนแดงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
                                                                                                                                                                                           (วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนดูภาพจากกิจกรรมนำสู่การเรียนในหนังสือเรียน  แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า จากภาพน่าจะใช้เพลงประเภทใดประกอบการเต้น
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  การเลือกเพลงประกอบกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมทำให้การปฏิบัติกิจกรรมมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3. ครูนำนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับเพลงไทย โดยครูเปิดเพลงไทยให้นักเรียนฟัง  ( แถบบันทึกเสียงหรือเครื่องเล่นซีดี) 
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ คน ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม และรองหัวหน้ากลุ่ม
5. ครูอธิบายและสาธิตการตีฉิ่งประกอบเพลงไทยทั้ง 3 จังหวะ ให้นักเรียนฟังและดูตามลำดับ ดังนี้
    - จังหวะชั้นเดียว
    - จังหวะสองชั้น
    - จังหวะสามชั้น
6. ครูแจกฉิ่งให้นักเรียนกลุ่มละ 1 คู่ ให้ผลัดเปลี่ยนกันฝึกปฏิบัติตามที่ครูสาธิต เมื่อฝึกเสร็จให้นำฉิ่งส่งคืนครู
7. ครูสาธิตการฝึกร้อง และการเคาะจังหวะประกอบเพลงลาวดวงเดือน ให้นักเรียนดูและฝึกปฏิบัติตาม
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาร้องเพลง และเคาะจังหวะประกอบเพลงลาวดวงเดือน หน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  ศึกษาการร้องเพลงและการเคาะจังหวะตามประเภทเพลงที่ครูกำหนด  โดยแบ่งหน้าที่กันศึกษาและฝึกปฏิบัติ   ดังนี้
    - สมาชิกหมายเลข ศึกษาและฝึกปฏิบัติการร้องเพลงไทย
    - สมาชิกหมายเลข ศึกษาและฝึกปฏิบัติการร้องเพลงพระราชนิพนธ์
    - สมาชิกหมายเลข ศึกษาและฝึกปฏิบัติการร้องเพลงไทยสากล
2. ครูให้สมาชิกที่มีหมายเลขเดียวกันรวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาความรู้และฝึกปฏิบัติให้ถูกต้อง  และมีความชำนาญ
3. ครูกำหนดเวลาให้นักเรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติประมาณ  20 นาที  เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วให้สมาชิกแต่ละหมายเลขกลับเข้ารวมกลุ่มเดิม   เพื่อถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้เพื่อนในกลุ่ม
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติ   โดยครูคอยให้คำแนะนำนักเรียนกลุ่มที่มีข้อบกพร่อง
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง  การร้องเพลงและเคาะจังหวะ โดยให้ร้องเพลงและเคาะจังหวะ 1 เพลง แล้วตอบคำถาม
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาร้องเพลงและเคาะจังหวะ หน้าชั้นเรียน แล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นผลัดกันประเมินผล

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูซักถามนักเรียนว่า การฝึกร้องเพลงประเภทต่างๆ จำเป็นต้องฝึกทักษะในเรื่องใดบ้าง
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และหลักการฝึกปฏิบัติการร้องเพลงและการเคาะจังหวะ
3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมกายบริหาร  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของการทำกิจกรรมกายบริหาร  เช่น
    - ทำให้ร่างกายแข็งแรง
    - ทำให้มีความกระฉับกระเฉง
    - ทำให้เกิดความพร้อมเพรียง  และเพลิดเพลิน
4. ครูถามนักเรียนว่า  การฝึกกายบริหาร  ส่วนมากจะใช้เพลงในจังหวะใด จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า  การฝึกกายบริหารมักจะใช้เพลงที่มีจังหวะมาร์ช  เช่น  เพลงรักเมืองไทย  เพลงไตรรงค์  โดยทั่วไปแล้วจะใช้กลองแตร็ก  เป็นเครื่องให้จังหวะ
5. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้  เรื่อง  การเคลื่อนไหวประกอบเพลง  จากหนังสือเรียน  เมื่อศึกษาจบแล้วครูสรุปความรู้  และสาธิตการเคลื่อนไหวประกอบเพลงให้นักเรียนดู  ดังนี้
    - การเคลื่อนไหวจังหวะมาร์ช
    - การเคลื่อนไหวจังหวะเพลงกราว
    - การเคลื่อนไหวจังหวะอินเดียนแดง
6. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามที่เรียนมา แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนและบันทึกข้อมูล  ครูให้คำแนะนำและชมเชยเพื่อเป็นการเสริมกำลังใจให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ดียิ่งขึ้น
7. ตรูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง การเคลื่อนไหวตามเสียงนกหวีด โดยให้แต่ละกลุ่มคิดท่าทางการเคลื่อนไหวตามเสียงนกหวีด แล้วบันทึกข้อมูล และออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน   หรือจัดแถวตามความกว้างของสถานที่เรียน  แล้วครูเปิดเพลงในจังหวะต่างๆ ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม  เพื่อเป็นการประเมินทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
2. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปประโยชน์จากการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลง
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำชิ้นงาน โดยเลือกร้องเพลงตามที่กำหนดให้ กลุ่มละ 2 เพลง และเคาะจังหวะประกอบเพลง จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงท่าประกอบเพลงหน้าชั้นเรียน ครูประเมินผลนักเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น