วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556


แผนการสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.1

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ 1.1        ป.1/1     อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
ป.1/2     อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
อวัยวะภายนอกมีความสำคัญต่อร่างกายของคนเรา ดังนั้นเราควรดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้ทำงานได้ตามปกติ และอยู่ในสภาพที่ดี
 สาระการเรียนรู้

                3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1)   อวัยวะภายนอก
2)   การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
3)   อวัยวะในช่องปาก
4)   การดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก
5)   วิธีการแปรงฟันให้สะอาด
                3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมดนตรี
เรื่อง ร้องเต้นประกอบเพลง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เวลา 4 ชั่วโมง
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การปฏิบัติกิจกรรมทางดนตรีทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุข
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้ตัวชี้วัด 

    2.1  ป.1/4  มีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน                          

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ร้องเพลง  และเคาะจังหวะได้ถูกต้อง  
2. เคลื่อนไหวประกอบเพลงได้ถูกต้อง
3. ปฏิบัติกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสนาน

สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. การร้องเพลงและการเคาะจังหวะ
    - การร้องเพลงไทย
    - การร้องเพลงพระราชนิพนธ์
    - การร้องเพลงไทยสากล
2. การเคลื่อนไหวประกอบเพลง
    - การเคลื่อนไหวจังหวะมาร์ช
    - การเคลื่อนไหวจังหวะเพลงกราว
    - การเคลื่อนไหวจังหวะอินเดียนแดง