วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556


แผนการสอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา ป.1

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
พ 1.1        ป.1/1     อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก
ป.1/2     อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
  สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
อวัยวะภายนอกมีความสำคัญต่อร่างกายของคนเรา ดังนั้นเราควรดูแลรักษาอวัยวะภายนอกให้ทำงานได้ตามปกติ และอยู่ในสภาพที่ดี
 สาระการเรียนรู้

                3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1)   อวัยวะภายนอก
2)   การดูแลรักษาอวัยวะภายนอก
3)   อวัยวะในช่องปาก
4)   การดูแลรักษาอวัยวะในช่องปาก
5)   วิธีการแปรงฟันให้สะอาด
                3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
-


 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
                4.1  ความสามารถในการคิด
-   ทักษะการคิดวิเคราะห์
                4.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
-   กระบวนการปฏิบัติ
-   กระบวนการทำงานกลุ่ม
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.  มีวินัย
2.  ใฝ่เรียนรู้
3.  มีจิตสาธารณะ
ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
ชิ้นงานเรื่อง ร่างกายของเรา (วาดภาพร่างกาย แล้วเขียนบอกหน้าที่และวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของร่างกาย)

ที่มา : http://www.aksorn.com/teacher/searchplan.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น